Προθεσμία: από 27-05-2024 έως και 31-05-2024, ώρα 14:00 μ.μ.

Τρόπος υποβολής: ηλεκτρονικά, στο email: prosopikoupdede@sch.gr

Δείτε την Πρόσκληση:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΕΠ_ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ_ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ_(ΝΕΟΣ ΔΙΟΡ. & ΜΕΤΑΘΕΣΗ)


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

• ΑΙΤΗΣΗ_ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (αρχείο PDF)
• ΑΙΤΗΣΗ_ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (αρχείο WORD)
• ΣΔΕΥ_ΚΕΔΑΣΥ_ΠΕ23_ΠΕ30_ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΟΡΙΣT_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
• ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ Σ.Δ.Ε.Υ. ΤΩΝ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

Αποφάσεις ίδρυσης των Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης

Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας:
• Η αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/6641/20-08-2021 (ΑΔΑ: ΡΥ6Ζ46ΜΤΛΗ-2ΜΡ) Απόφαση
• Η αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/9562/04-11-2021 (ΑΔΑ: 620846ΜΤΛΗ-Γ9Γ) Απόφαση
• Η αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/8292/22-09-2022 (ΑΔΑ: 6Δ8146ΜΤΛΗ-ΘΒΓ) Απόφαση
• Η αριθμ. πρωτ. 6413/17-07-2023 (ΑΔΑ: 6Κ9Ρ46ΜΤΛΗ-ΣΓ6) απόφαση
• Η αριθμ. πρωτ. 8367/28-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΕΡ146ΝΚΠΔ-ΞΑΩ) απόφαση
• Η αριθμ. πρωτ. 11563/29-12-2023 (ΑΔΑ: 6Η9046ΝΚΠΔ-Ν40) απόφαση