Δικαιολογητικά για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 169228/Ε2/12-1016 (ΑΔΑ: 67NΓ4653ΠΣ-9ΗΤ) έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ /Τομέας Παιδείας με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του ν.4354/20015 στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς» για την αναγνώριση προϋπηρεσίας ο ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να προσκομίσει:

α) αίτηση συμπληρωμένη (επισυνάπτεται έντυπο).

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε οπωσδήποτε το συγκεκριμένο έντυπο αίτησης καθώς έχει ενσωματωθεί σε αυτό και η Υπεύθυνη Δήλωση που απαιτείται.

β) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης :Για δημόσια  προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί σε άλλους δημόσιους φορείς ( εκτός της προϋπηρεσίας ως αναπληρωτής/ωρομίσθιος) και αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη από τις κείμενες διατάξεις απαιτείται Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια:

Η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο) και η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών. Στη βεβαίωση θα πρέπει επίσης να αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΔΕΝ απαιτείται η εκ νέου κατάθεση των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, εφόσον αφορά σε προϋπηρεσίες που έχουν προσφερθεί σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την ιδιότητα του αναπληρωτή/ωρομίσθιου και είναι καταχωρισμένη στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΥΔ του ΥΠΑΙΘΑ (άρθρο 180 του ν.4823/202)

 γ) Βεβαίωση προϋπηρεσίας (eΕΦΚΑ)

την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε με τη χρήση των προσωπικών σας κωδικών taxisnet  από τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/bebaiose-prouperesias-eephka

ή Βεβαίωση ενσήμων ΕΦΚΑ τύπου ΑΣΕΠ ή καρτέλα ασφαλισμένου: (Στην περίπτωση που κατατίθεται καρτέλα ασφαλισμένου θα πρέπει να προκύπτει από τη βεβαίωση εργοδότη το ΑΜΕ/ΑΜΟΕ του εργοδότη)

Η ημερομηνία έναρξης των οικονομικών αποτελεσμάτων είναι η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

Δικαιολογητικά για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού /διδακτορικού τίτλου

Μεταπτυχιακός Τίτλος

α) αίτηση συμπληρωμένη(επισυνάπτεται έντυπο)

β) Μεταπτυχιακό τίτλος (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και Απόφαση ΔΟΑΤΑΠ)

γ) Πρόγραμμα σπουδών ( εφόσον κρίνεται απαραίτητο).

δ) Αναλυτική βαθμολογία

(Σε περίπτωση κατάθεσης πιστοποιητικού ολοκλήρωσης σπουδών, προκειμένου να αναγνωριστεί απαιτείται να εμφανίζει το βαθμό πτυχίου, την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων του μεταπτυχιακού φοιτητή και να είναι υπογεγραμμένο από τον καθηγητή του προγράμματος των μεταπτυχιακών σπουδών (128433/Ε3/27-07-2018 ΑΔΑ: ΩΔ9Ν4653ΠΣ-Χ43 έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ.).

 Διδακτορικός Τίτλος

α) αίτηση συμπληρωμένη (επισυνάπτεται έντυπο)

β ) Διδακτορικός τίτλος (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και Απόφαση ΔΟΑΤΑΠ)

γ) Περίληψη διδακτορικής διατριβής

δ) Ονόματα Τριμελούς εξεταστικής επιτροπής

Η ημερομηνία έναρξης των οικονομικών αποτελεσμάτων είναι η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών