Ελληνική Ιθαγένεια

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΝΝΕΑ ΤΑΞΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή ΕΞΙ ΤΑΞΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.3284/2004), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015 και την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Μεταβατικές Διατάξεις) διενεργούνται τα πιο κάτω:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η Αίτηση για τη χορήγηση του «Πιστοποιητικού Επιτυχούς Παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα» είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 και θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή μέσω του www.gov.gr ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου. Να σημειωθεί ότι τα πεδία email και τηλέφωνο της αίτησης είναι υποχρεωτικά.

1ος ΤΡΟΠΟΣ: Υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ανήλικο ή τον ενήλικο αλλοδαπό. Αντί του ανηλίκου αλλοδαπού, την Αίτηση μπορεί να υποβάλει είτε ένας από τους γονείς του είτε πρόσωπο που ασκεί νομίμως τη γονική του μέριμνα. Στην περίπτωση ενηλίκου αλλοδαπού, η Αίτηση μπορεί να υποβληθεί εκτός του ιδίου και από πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν. Υποδείγματα Αιτήσεων και Εξουσιοδότησης δίδονται στα Γραφεία μας και παρέχονται στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

2ος ΤΡΟΠΟΣ: Αποστέλνεται ταχυδρομικά, μέσω συστημένης επιστολής Ελληνικών Ταχυδρομείων ή Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς (courier) στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ακτή Δυμαίων 25Α, Τ.Κ. 26222, Πάτρα

3ος ΤΡΟΠΟΣ: Αποστέλνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση pdede@sch.gr. Βασική προϋπόθεση η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά να είναι σε μορφή .pdf, σε ξεχωριστό ονοματισμένο αρχείο κάθε ένα δικαιολογητικό και όχι σε ένα ενιαίο αρχείο (π.χ. αίτηση, διαβατήριο, άδεια διαμονής,…κλπ).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση δίδεται στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας ή παρέχεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα μας: https://pdede.sch.gr/ithageneia/

Α. Πρότυπο 1 ΑΙΤΗΣΗ myschool

Β. Πρότυπο 2 ΑΙΤΗΣΗ myschool με εξουσιοδ

Γ. Πρότυπο-ΑΙΤΗΣΗ myschool-courier

2. Βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης:

Α. Εννέα Τάξεων:Πρωτοβάθμιας (Δημοτικό Σχολείο) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΣ) ή

Β. Έξι Τάξεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΣ), υπογεγραμμένες από τους Διευθυντές των αντίστοιχων Σχολικών Μονάδων.

3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης ημεδαπής (τελευταίου εξαμήνου) ή Πιστοποιητικό Γέννησης αλλοδαπής (τελευταίου εξαμήνου) ή Πράξη Αναγνώρισης ως πρόσφυγα ή Βεβαίωση υπαγωγής σε Καθεστώς Επικουρικής Προστασίας ή Δελτίο Ιθαγενούς (φωτοαντίγραφα)

Τα στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή μετάφραση του Πιστοποιητικού Γέννησης της αλλοδαπής (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, κλπ) θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία μαθητή στο μητρώο της σχολικής μονάδας.

4. Ισχύον Διαβατήριο και άδεια διαμονής (φωτοαντίγραφα).

4. Εξουσιοδότηση από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη αρμόδια αρχή (στην περίπτωση που η Αίτηση δεν υπογράφεται αυτοπροσώπως από τον ενήλικο αλλοδαπό).

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Η παραλαβή του «Πιστοποιητικού Επιτυχούς Παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα» θα γίνεται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα ανήλικο ή ενήλικο αλλοδαπό.

Αντί του ανηλίκου αλλοδαπού, το Πιστοποιητικό μπορεί να παραλάβει ένας από τους γονείς του ή πρόσωπο που ασκεί νομίμως τη γονική του μέριμνα. Στην περίπτωση ενηλίκου αλλοδαπού, το Πιστοποιητικό μπορεί να παραλάβει πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν.

Για την παραλαβή του Πιστοποιητικού ο παραλήπτης πρέπει να επιδείξει ισχύον Διαβατήριο ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. Επίσης, αποστέλλεται και στο προσωπικό email του ενδιαφερομένου, το όποιο έχει δηλώσει στο αντίστοιχο πεδίο της Αίτησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  1. Το διαβατήριο πρέπει να υποβάλλεται σε ευκρινές φωτοαντίγραφο στο οποίο να φαίνεται και η ημερομηνία λήξης του.
  2. Όλα τα ελληνικά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή απλά φωτοαντίγραφα. Επισημαίνεται ότι γίνεται έλεγχος γνησιότητας των εγγράφων και η πλαστογραφία (νόθευση) εγγράφου, είτε του πρωτοτύπου είτε του φωτοαντιγράφου, συνιστά ποινικό αδίκημα που επισύρει κυρώσεις (ΑΠ 558/2010).
  3. Αν τυχόν υποβληθεί άλλο έγγραφο που έχει εκδοθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο (από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από Έλληνα Δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26-12-1913/1-2-1914 ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου).
  4. Στις υπογεγραμμένες από τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Βεβαιώσεις πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά οι τάξεις επιτυχούς φοίτησης και τα διδακτικά έτη των αιτούντων ελληνική ιθαγένεια.
  5. Η ΕΠΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 εδ. β‘ ν. 3475/2006, ανήκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η δε φοίτηση σε αυτή είναι διετής προκειμένου να ληφθεί το αντίστοιχο πτυχίο και περιλαμβάνει την Α και τη Β τάξη.
  6. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις η φοίτηση στις τάξεις που απαιτούνται πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως την 30ηΙουνίου του τελευταίου έτους σπουδών.
  7. Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν προσμετράται

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά μόνο στην περίπτωση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και στη χορήγηση συγκεντρωτικού πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας.

Στην περίπτωση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα και φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται απευθείας στις Διευθύνσεις Ιθαγένειας του Υπ. Εσωτερικών, στις οποίες υπάγονται, χωρίς να απαιτείται Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας, πλην εξαιρέσεων.

Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση εγγραφής – παρακολούθησης ελληνικού σχολείου χορηγείται μόνο από την αντίστοιχη σχολική μονάδα και όχι από την Υπηρεσία μας.