Ελληνική Ιθαγένεια

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΝΝΕΑ ΤΑΞΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή ΕΞΙ ΤΑΞΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.3284/2004), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015 και την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (Μεταβατικές Διατάξεις) διενεργούνται τα πιο κάτω:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η Αίτηση για τη χορήγηση του «Πιστοποιητικού Επιτυχούς Παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα» γίνεται αυτοπροσώπως από τον ανήλικο ή τον ενήλικο αλλοδαπό. Αντί του ανηλίκου αλλοδαπού, την Αίτηση μπορεί να υποβάλει είτε ένας από τους γονείς του είτε πρόσωπο που ασκεί νομίμως τη γονική του μέριμνα. Στην περίπτωση ενηλίκου αλλοδαπού, η Αίτηση μπορεί να υποβληθεί εκτός του ιδίου και από πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν.Υπoδείγματα Αιτήσεων και Εξουσιοδότησης δίδονται στα Γραφεία μας και παρέχονται στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

H Αίτηση και τα Δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω για τη χορήγηση του «Πιστοποιητικού Επιτυχούς Παρακολούθησης» μπορούν επίσης να αποσταλούν και ταχυδρομικά, μέσω συστημένης επιστολής Ελληνικών Ταχυδρομείων ή Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς (Courier) στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ακτή Δυμαίων 25Α, Τ.Κ. 26222, Πάτρα

Η Αίτηση που αποστέλλεται ταχυδρομικά πρέπει να είναι επικυρωμένη από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση (δίδεται στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας ή παρέχεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα μας) – Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικώς ή με email) να έχει σφραγισθεί για το γνήσιο της υπογραφής από το ΚΕΠΑ.

Α. Πρότυπο 1 ΑΙΤΗΣΗ myschool

Β. Πρότυπο 2 ΑΙΤΗΣΗ myschool με εξουσιοδ

Γ. Πρότυπο-ΑΙΤΗΣΗ myschool-courier

 1. Βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης:
  1. Εννέα Τάξεων:Πρωτοβάθμιας (Δημοτικό Σχολείο) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΣ) ή
  2. Έξι Τάξεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο/Λύκειο/ΕΠΑΣ), υπογεγραμμένες από τους Διευθυντές των αντίστοιχων Σχολικών Μονάδων.
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης ημεδαπής (τελευταίου εξαμήνου) ή Πιστοποιητικό Γέννησης αλλοδαπής (τελευταίου εξαμήνου) ή Πράξη Αναγνώρισης ως πρόσφυγα ή Βεβαίωση υπαγωγής σε Καθεστώς Επικουρικής Προστασίας ή Δελτίο Ιθαγενούς (φωτοαντίγραφα)
 3. Ισχύον Διαβατήριο και άδεια διαμονής (φωτοαντίγραφα).
 4. Εξουσιοδότηση από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη αρμόδια αρχή (στην περίπτωση που η Αίτηση δεν υπογράφεται αυτοπροσώπως από τον ενήλικο αλλοδαπό).

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Η παραλαβή του «Πιστοποιητικού Επιτυχούς Παρακολούθησης» θα γίνεται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα ανήλικο ή ενήλικο αλλοδαπό. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της Αίτησης. Αντί του ανηλίκου αλλοδαπού, το Πιστοποιητικό μπορεί να παραλάβει ένας από τους γονείς του ή πρόσωπο που ασκεί νομίμως τη γονική του μέριμνα. Στην περίπτωση ενηλίκου αλλοδαπού, το Πιστοποιητικό μπορεί να παραλάβει πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν. Για την παραλαβή του Πιστοποιητικού ο παραλήπτης πρέπει να επιδείξει ισχύον Διαβατήριο ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σε συμμόρφωση με τα έκτακτα μέτρα και τις οδηγίες για την προστασία της κοινότητας από την εξάπλωση του COVID-19 σας ενημερώνει ότι δίνεται η δυνατότητα αποστολής του Πιστοποιητικού με courier με δικά σας έξοδα και ευθύνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 1. Το διαβατήριο πρέπει να υποβάλλεται σε ευκρινές φωτοαντίγραφο στο οποίο να φαίνεται και η ημερομηνία λήξης του.
 2. Όλα τα ελληνικά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή απλά φωτοαντίγραφα. Επισημαίνεται ότι γίνεται έλεγχος γνησιότητας των εγγράφων και η πλαστογραφία (νόθευση) εγγράφου, είτε του πρωτοτύπου είτε του φωτοαντιγράφου, συνιστά ποινικό αδίκημα που επισύρει κυρώσεις (ΑΠ 558/2010).
 3. Αν τυχόν υποβληθεί άλλο έγγραφο που έχει εκδοθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο (από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από Έλληνα Δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26-12-1913/1-2-1914 ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου).
 4. Στις υπογεγραμμένες από τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Βεβαιώσεις πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά οι τάξεις επιτυχούς φοίτησης και τα διδακτικά έτη των αιτούντων ελληνική ιθαγένεια.
 5. Η ΕΠΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 εδ. β‘ ν. 3475/2006, ανήκει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η δε φοίτηση σε αυτή είναι διετής προκειμένου να ληφθεί το αντίστοιχο πτυχίο και περιλαμβάνει την Α και τη Β τάξη.
 6. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις η φοίτηση στις τάξεις που απαιτούνται πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως την 30η Ιουνίου του τελευταίου έτους σπουδών.
 7. Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν προσμετράται.

Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4332/2015 ΦΕΚ 76 Α (14/9/2016).

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ7/1337/98554/Δ1/15-6-16 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ και προκειμένου να εκδοθεί συγκεντρωτικό πιστοποιητικό από την υπηρεσία μας είτε εννεαετούς επιτυχούς παρακολούθησης (9 τάξεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) είτε εξαετούς επιτυχούς παρακολούθησης (6 τάξεων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, σας ενημερώνουμε ότι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων, θα πρέπει να εισάγουν τα στοιχεία των μαθητών στο πληροφοριακό σύστημα «myschool». Η λειτουργικότητα αφορά οποιονδήποτε αλλοδαπό μαθητή υπάρχει στη βάση δεδομένων του Π.Σ. «myschool». Σχετική ανακοίνωση υπάρχει στο Π.Σ. «myschool» στις 15/07/2016.

Παρακαλούμε η συμπλήρωση των στοιχείων (ατομικών και φοίτησης) να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά μόνο στην περίπτωση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και στη χορήγηση συγκεντρωτικού πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας.

Στην περίπτωση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης και φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται απευθείας στις Διευθύνσεις Ιθαγένειας του Υπ. Εσωτερικών, στις οποίες υπάγονται, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση εγγραφής – παρακολούθησης ελληνικού σχολείου χορηγείται μόνο από την αντίστοιχη σχολική μονάδα και όχι από την Υπηρεσία μας.