Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας σε μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. από το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας

Α. Σχετικά με την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας από το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας σε μόνιμα μέλη Ε.Ε.Π. /Ε.Β.Π. και προσωρινούς/ες αναπληρωτές/τριες Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π της περιοχής ευθύνης του, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 1. Μέλη Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. που επιθυμούν να ασκήσουν οποιοδήποτε ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να αιτηθούν την προηγούμενη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου προς το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας (άρθρο 31 ν. 3528/2007 (Α΄, 26), όπως σήμερα έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Η άδεια χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου 31 του Υ.Κ. .
 2. Προηγούμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να αιτηθούν και μέλη Ε.Ε.Π., τα οποία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ παρέχουν υπηρεσίες σε όλους ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (άρθρο 377 ν. 4957/2022 (Α΄, 141)
 3. Αναφορικά με τη παροχή α) διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. (προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών) και σε εκπαιδευτικά προγράμματα των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι., καθώς και β) ερευνητικού έργου σε Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, εφόσον η παροχή τους γίνεται ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (άρθρο 127 ν. 4957/2022). Στην περίπτωση αυτή, τα μέλη Ε.Ε.Π. που θα αναλάβουν σχετική δραστηριότητα, ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ της υπηρεσίας (οι υπηρετούντες σε ΣΜΕΑΕ: της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι υπηρετούντες σε ΚΕΔΑΣΥ & ΣΔΕΥ: του οικείου Προϊσταμένου/ης του ΚΕΔΑΣΥ). Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στην υπηρεσία τους βεβαίωση από τον εργοδότη (ΑΕΙ ή ερευνητικός ή τεχνολογικός φορέας) στον οποίο θα παρέχουν διδακτικό ή ερευνητικό έργο, από την οποία να προκύπτει ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ α) το ακριβές αντικείμενο του έργου, β) η χρονική διάρκεια και γ) οι ημέρες και ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα. Η παράλειψη ενημέρωσης της υπηρεσίας εκ μέρους του υπαλλήλου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα (άρθρο 107 παρ. 1, περ. κε) του ν. 3528/2007).

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι σε περίπτωση που η υπηρεσία από τα προσκομιζόμενα έγγραφα διαπιστώσει ότι το διδακτικό ή ερευνητικό έργο παρέχεται εντός του ωραρίου εργασίας, τότε ο/η ενδιαφερόμενος/η ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να καταθέσει αίτηση χορήγησης προηγούμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σύμφωνα με τη διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Υ.Κ.

Β. Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών

 • Οι ενδιαφερόμενοι/ες συμπληρώνουν αίτηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου προς το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας) (επισυνάπτεται υπόδειγμα)

  Στην αίτησή τους θα πρέπει:

 • να ζητούν την χορήγηση άδειας που αφορά σε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ Ή ΕΡΓΑΣΙΑ.
 • να προσδιορίζουν επακριβώς το έργο ή την εργασία (τόπος, χρόνος, ώρες απασχόλησης, είδος, αντικείμενο και συνθήκες απασχόλησης). Ιδιαίτερα, πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος έναρξης και λήξης του αιτούμενου έργου ή εργασίας.

Σε περίπτωση που η αίτηση είναι αόριστη και δεν προσδιορίζονται σαφώς τα παραπάνω, η αίτηση θα κρίνεται απορριπτέα.

 

 • Στην συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι/ες καταθέτουν την αίτησή τους στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στο οικείο ΚΕΔΑΣΥ , προκειμένου να διαβιβαστούν υπηρεσιακά στο ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Ελλάδας ,με τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 • Βεβαίωση (υπογεγραμμένη και σφραγισμένη) από τον Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας (για υπηρετούντες σε ΣΜΕΑΕ) ή τον/την Προϊστάμενο/η του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (για υπηρετούντες σε ΚΕΔΑΣΥ/ΣΔΕΥ) σχετικά με την παρεμπόδιση ή μη της ομαλής εκτέλεσης της υπηρεσίας και της εύρυθμης λειτουργίας αυτής λόγω της χορήγησης σχετικής άδειας στον ενδιαφερόμενο/η υπάλληλο.
 • Αποδεικτικά στοιχεία (συμβάσεις έργου ή εργασίας, βεβαιώσεις των εργοδοτών κ.λ.π.), από τα οποία να προκύπτουν σαφώς ο τόπος, ο χρόνος, οι ώρες απασχόλησης, το είδος, το αντικείμενο και οι συνθήκες απασχόλησης, ο χρόνος έναρξης και λήξης του αιτούμενου έργου ή εργασίας. Στην περίπτωση κατά την οποία το έργο παρέχεται εξ αποστάσεως,  πρέπει να δηλώνεται από τον φορέα. Επίσης, πρέπει να δηλώνεται ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία πραγματοποιείται πέραν του εργασιακού ωραρίου.
 • Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται υπόδειγμα). Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι αυτοαπασχολούμενος/η, συμπληρώνει στην Αίτηση και στην Υπεύθυνη Δήλωση α) την έδρα εργασίας του (ακριβής διεύθυνση) και β) τις ημέρες και ώρες εργασίας του/της αναλυτικά εβδομαδιαίως.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της βεβαίωσης από τον φορέα, μπορεί να αναφέρεται στην Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η θα προσκομίσει την βεβαίωση φορέα αμέσως μόλις την παραλάβει.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 • Η αίτηση και τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται ΕΓΚΑΙΡΑ. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να μεταφορτώνονται/«ανεβαίνουν» (upload) σε ένα (1) αρχείο zip ή pdf με ανάλυση σάρωσης τουλάχιστον 200 dpi.
 • Η σχετική αίτηση να υποβάλλεται πριν την έναρξη του αιτούμενου έργου ή εργασίας.
 • Ως ημερομηνία έναρξης της χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου θα λαμβάνεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στην υπηρεσία.
 • Σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ.
 • Οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν στα ΚΕΔΑΣΥ υποβάλλουν αίτηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στο ΑΠΥΣΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν στα ΚΕΔΑΣΥ υποβάλλουν αίτηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στο ΑΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ