Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας  ανακοινώνει ότι σήμερα, την 05-12-2023, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (https://pdede.sch.gr/) πίνακες με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους):

Α) των αιτουμένων μετάθεση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) (από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης) , που κατέχουν οργανική θέση σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. της περιοχής ευθύνης μας

και

Β) των αιτούμενων οριστική τοποθέτηση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, οι οποίοι διορίστηκαν με το ΦΕΚ 2064/Γ΄16-08-2023 σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ της περιοχής ευθύνης μας και δεν έχουν οριστική τοποθέτηση,

προκειμένου να ενημερωθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 115268/Ε4/13-10-2023 (ΑΔΑ: 9Η9Ξ46ΝΚΠΔ-Δ9Δ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α..

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι:

  • οι ενδιαφερόμενοι/ες θα μπορούν, από 05-12-2023 μέχρι και 08-12-2023, να υποβάλλουν ενστάσεις στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας, (ηλεκτρονικά στο email: prosopikoupdede@sch.gr)
  • στο πιο πάνω διάστημα θα μπορεί να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων, σε περίπτωση δικαίωσης από το πιο πάνω υπηρεσιακό συμβούλιο τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες
  • αναφορικά με τις αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης των νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ, σημειώνουμε ότι τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα προσμετρηθούν σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, μετά την υποβολή της δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων.

                                                        Εκ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

                                                                              Δυτικής Ελλάδας