Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας  ανακοινώνει ότι σήμερα, την 21-11-2023, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (https://pdede.sch.gr/) πίνακες με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που κατέχουν οργανική θέση σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της περιοχής ευθύνης μας, καθώς και τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, προς ενημέρωσή τους, σύμφωνα με τις αρ. 114645/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 64ΛΗ46ΝΚΠΔ-Δ1Λ) & 114650/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ) εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., αντίστοιχα.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι:

  • οι ενδιαφερόμενοι/ες θα μπορούν, από 21-11-2023 μέχρι και 24-11-2023, να υποβάλλουν ενστάσεις στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε./Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας (ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης που ανήκουν)
  • σε περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ανωτέρω υπηρεσιακά συμβούλια τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες, στο πιο πάνω διάστημα θα μπορεί να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

 

                                             Εκ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

                                                                        Δυτικής Ελλάδας