Ανακοίνωση πίνακα παραληφθέντων αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά περιοχή οργανικής θέσης από ΚΕΔΑΣΥ σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΑΣΥ, σχολικού έτους 2021-2022

124

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δυτικής Ελλάδας  ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας πίνακας με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών, που κατέχουν οργανική θέση στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της περιοχής ευθύνης μας, καθώς και τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, προς ενημέρωσή τους, σύμφωνα με την αρ. 144390/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0) εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022.»

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι:

  • οι ενδιαφερόμενοι/ες θα μπορούν, από 13-12-2021 μέχρι και 17-12-2021, να υποβάλλουν ενστάσεις στα οικεία Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (της έδρας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της οργανικής τους θέσης) και
  • στο πιο πάνω διάστημα θα μπορεί να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων, στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Δ.Ε. τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες.

Εκ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

                                                                                     Δυτικής Ελλάδας