1η Τροποποίηση της αριθμ.πρωτ.Φ.35.3/8476/27-9-2022 (ΑΔΑ:9Θ6846ΜΤΛΗ-Γ2Κ) Απόφασης με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας για το σχολικό έτος 2022-2023

128
ΨΛΤΚ46ΜΤΛΗ-ΟΧΒ

Συνημμένα Αρχεία: