Υποδείγματα αιτήσεων κατά τη διαδικασία της ανάληψης υπηρεσίας