Πρόσφατες Δημοσιεύσεις Επικαιρότητας
Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018 12:12

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ


Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018 13:52

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΔΗΓΟΥ-ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ


Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018 12:31

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ-ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(ΣΟΧ 1/2018)

Σε συνέχεια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ με αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/8624/27-07-2018 ΣΟΧ 1/2018 (ΑΔΑ: ΩΡΕΚ4653ΠΣ-Μ9Π) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας στις 27-08-2018 και αφορά στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα ενός (1) ατόμου Δ.Ε ειδικότητας Οδηγών σχολικών λεωφορείων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και ενός (1) ατόμου Δ.Ε. ειδικότητας Συνοδών, πλήρους απασχόλησης, και για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/06/2019, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ειδικού Δημ. και Νηπ. Αγρινίου «Μαρία Δημάδη» (δ. Αγρινίου) του νομού Αιτωλοακαρνανίας, ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και τους πίνακες απορριπτέων υποψηφίων οδηγών και συνοδών.
Κατά των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι/ες επιτρέπεται να ασκήσουν ένσταση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλ. από 25/09/2018 και λήγει την 04/10/2018 . (βλέπε Δελτίο Τύπου).
Για τη διαδικασία πρόσληψης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.
Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018 10:02

European Code Week | CodeAthon: Βελτιώστε το παιχνίδι και παίξτε!

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕΔΕ) θέτει υπό την αιγίδα της τον Διαγωνισμό CodeAthon, ο οποίος συνδιοργανώνεται στην Πάτρα με τους Οργανισμούς W.R.O™ Hellas, STEM Education και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στους χώρους του ΕΑΠ, στην Περιβόλα, στις 19 Οκτωβρίου 2018.
Για συμμετοχή, διαβάστε τις λεπτομέρειες στο συνημμένο έγγραφο.
Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 12:38

Κύρωση τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018 14:30

OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ21,ΠΕ22,ΠΕ25,ΠΕ28 & ΠΕ29

Καλούνται οι υποψήφιοι αναπληρωτές/τριες κλάδων ΠΕ21-ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ, ΠΕ22-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΠΕ28-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ και ΠΕ29-ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, οι οποίοι/ες προσλήφθηκαν και τοποθετήθηκαν σε ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ με τις αριθμ. πρωτ.Φ.57.4/10098/17-9-2018, Φ.60.4/100778/17-9-2018 και Φ.59.4/10070/17-9-2018 Αποφάσεις του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας να παρουσιαστούν την

Πέμπτη 20/9/2018 από 09:00-12:00

για να αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ακτή Δυμαίων 25Α , Α΄ όροφος στην Πάτρα. Σε περίπτωση κωλύματος, καταληκτική ημερομηνία για την ανάληψη υπηρεσίας θεωρείται η Τετάρτη 26/09/2018 και ώρα 12:00.

Δείτε τα συνημμένα αρχεία.

04-09-18 Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ

Εγχειρίδιο για Σχολικές Εκδρομές – Μετακινήσεις

ΠΔΕΔΕ - Ακτή Δυμαίων 25Α, 26222, Πάτρα

EduWeb