Νομοθεσία Πρωτοβάθμιας
Γ1/219/13-3-2001
Επιλογή σημαιοφόρων
Προβολή
Π∆ 201 /98 Άρθρα 1-2 (ΦΕΚ 161 Α /13.7.98)
Οργάνωση και λειτουργία ∆ηµοτικών Σχολείων
Προβολή
Φ3/960/102679/Γ1/20-8-2010
Η Εγκύκλιος του Υπ Παιδείας για την σχολική παρακολούθηση των παιδιών ρομά 2010-2011
Προβολή
Φ7/228/Γ1/1561/15-11-1996
Αξιολόγηση Μαθητών
Προβολή
Φ10/84/Γ1/480/21-6-2001
Επιλογή σημαιοφόρων στο δημοτικό σχολείο
Προβολή
Φ10/480/121119/Γ1/29-9-2010
Επιλογή σημαιοφόρων-παραστατών, ορισμός υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων
Προβολή