Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας – Ιούλιος 2022

90
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

Συνημμένα Αρχεία: