Μετά την αριθμ. πρωτ. 131408/Ε4/24-8-2019 (ΦΕΚ 3283/τ.Β΄/27-8-2019, ΑΔΑ: 6ΧΝ54653ΠΣ-ΝΨΡ) Υπουργική απόφαση με θέμα: «Παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών – ωρομισθίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σχολικού έτους 2018-2019» και των δηλώσεων προτίμησης των περιοχών πρόσληψης που κατέθεσαν οι εγγεγραμμένοι  υποψήφιοι ΕΕΠ-ΕΒΠ στους οριστικούς πίνακες της ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας σχ. Έτους 2018-19, η ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει τους πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων ΕΕΠ και υποψηφίων αναπληρωτών ΕΒΠ που θα ισχύουν για το σχολικό έτος 2019-20.

 

ΕΒΠ

ΕΒΠ

 

 

ΠΕ21-ΚΥΡΙΟΣ

ΠΕ21 - ΚΥΡΙΟΣ

 

ΠΕ21 – ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ

ΠΕ21 - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ

 

ΠΕ22-ΚΥΡΙΟΣ

ΠΕ22 - ΚΥΡΙΟΣ

 

ΠΕ23-ΚΥΡΙΟΣ

ΠΕ23 - ΚΥΡΙΟΣ

 

ΠΕ23-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ

ΠΕ23 - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ

 

ΠΕ24-ΚΥΡΙΟΣ

ΠΕ24 - ΚΥΡΙΟΣ

 

ΠΕ25-ΚΥΡΙΟΣ

ΠΕ25 - ΚΥΡΙΟΣ

 

 

ΠΕ25-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ

ΠΕ25 - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ

 

 

ΠΕ28-ΚΥΡΙΟΣ

ΠΕ28 - ΚΥΡΙΟΣ

 

ΠΕ28-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ

ΠΕ28 - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ

 

 

ΠΕ29-ΚΥΡΙΟΣ

ΠΕ29 - ΚΥΡΙΟΣ

 

 

ΠΕ29-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ

ΠΕ29 - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ

 

 

ΠΕ30-ΚΥΡΙΟΣ

ΠΕ30 - ΚΥΡΙΟΣ

 

ΠΕ30-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ

ΠΕ30 - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ

 

Δείτε επίσης:

Πίνακες με τις δηλώσεις προτίμησης περιοχών πρόσληψης υποψηφίων ΕΕΠ-ΕΒΠ της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας σχ. έτους 2019-20

Συνημμένα Αρχεία: