Οι καταληκτικές ημερομηνίες καταχώρησης των θέσεων μαθητείας είναι:

α) μέχρι 30/6/2019 για τους δημόσιους φορείς και

β) μέχρι 6/9/2019 για τους ιδιωτικούς φορείς.

2019.06.14 ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ 2019-2020 ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΟΔΗΓΙ...