Ειδική πρόσκληση (2η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

54

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:

από Παρασκευή,17 Μαρτίου 2023 έως και Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023.

ΕΕΠΕΒΠ_Ειδική πρόσκληση_99Λ646ΜΤΛΗ-ΔΞΘ

Συνημμένα Αρχεία: