Προθεσμία: από 16/10/2023 έως 31/10/2023 και ώρα 15:00, στο https://teachers.minedu.gov.gr

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕ 2023-2024_ΑΔΑ_99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ

 

64ΛΗ46ΝΚΠΔ-Δ1Λ Εγκύκλιος Μεταθέσεων