Διαβίβαση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

41

Υποβολή αιτήσεων: μόνο ηλεκτρονικά  στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από τις 20/03/2023 και ώρα 14:00 έως την 31η /03/2023 και ώρα 14:00

ΨΝ3ΗΟΞΛΔ-1ΞΠ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΠΙΣΤ_ΠΡΟΣ_ΜΑΡΤ_2023
ΕΞΕ - 34018 - 2023 - Διαβίβαση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΙΕΠ