Ανακοίνωση τελικών πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων για την πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων μετά την εξέταση των ενστάσεων

214

Οι τελικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για την πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, όπως αυτοί προέκυψαν μετά την εξέταση των ενστάσεων από την Π.Ε.Π.Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας.

Ανακοίνωση_τελικών πινάκων δεκτών-μη δεκτών

Εγκεκριμένες_ΠΣ_ΠΕΙΣ(ανά βαθμίδα)
Απορριπτέες_ΠΣ_ΠΕΙΣ (ανά βαθμίδα)