Τροποποίηση Προκήρυξης 2ΕΑ/2022: Προσθήκη πρόσθετους προσόντος για ένταξη στον κλάδο ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών

96
Γνωστοποίηση για ΠΕ29 σε 2ΕΑ_signed

Συνημμένα Αρχεία: