Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2024 έτοιμη να την εξερευνήσετε!!

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6098

OJ_C_202301262_EL_TXT

Συνημμένα Αρχεία: