Επισυνάπτονται:

pdf ( κυρωμένοι πίνακες)

και (link) από ΔΕΠΠΣ ( τοποθετήσεις) : https://depps.minedu.gov.gr/?p=12253

ΔΥΤ_ ΕΛΛΑΔΑ

Συνημμένα Αρχεία: