Ανακοίνωση αναπροσαρμοσμένου προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ριων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, μετά από την εξέταση ενστάσεων

74
4123_ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ-ΕΝΙΑΙΟΣ_ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΔΝΤΩΝ_ΔΔΕ_ΑΧΑΊΑΣ