Συνήθεις ερωτήσεις

• Η Δράση Μαθησιακής Κινητικότητας Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης (KA1) προσφέρει την ευκαιρία σε στελέχη σχολικών μονάδων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων (σχολεία) να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε μια άλλη χώρα.• Οι στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης (KA2) αφορούν διακρατικές συνεργασίες ανάμεσα σε φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας ή σε άλλους κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας και την εφαρμογή καλών πρακτικών στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης.

Η Ηλεκτρονική αδελφοποίηση (eTwinning) προωθεί τη συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ των σχολείων στην Ευρώπη μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Μέσω της εγγραφής στηΔικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικής αδελφοποίησης οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν συμβουλές, ιδέες και εργαλεία με σκοπό να διευκολύνουν τα σχολεία να δημιουργήσουν συμπράξεις και να ξεκινήσουν σχέδια συνεργασίας σε οποιαδήποτε θεματική ενότητα. Επίσης μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο School Education Gateway που είναι πλέον διαθέσιμο.Σε σχέση με τα σχέδια Μαθησιακής κινητικότητας του προσωπικού της Σχολικής Εκπαίδευσης (ΚΑ1), η Ηλεκτρονική αδελφοποίηση επιτρέπει:

  • την εύρεση πιθανών εταίρων/φορέων υποδοχής στο εξωτερικό και τη συνεργασία μαζί τους πριν την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της επίδρασης των προγραμματιζόμενων σχεδίων
  • τη χρήση των διαθέσιμων εργαλείων για το σχέδιο με σκοπό την υλοποίηση περισσότερων στρατηγικών σχεδίων και την καλύτερη αξιοποίηση της συμβολής των εταίρων
  • την προετοιμασία του εξερχόμενου προσωπικού, για παράδειγμα μέσω επικοινωνίας με τον φορέα υποδοχής (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χώρα υποδοχής και τον φορέα υποδοχής, συζήτηση και συμφωνία επί των δραστηριοτήτων προς υλοποίηση), τη συμμετοχή σε διαδικτυακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε σχέση με την κινητικότητα
  • την εντατική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων σχολείων κατά τη διάρκεια του σχεδίου κινητικότητας προσωπικού και μετά από αυτό.

Για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2016 οι καταληκτικές ημερομηνίες για τις δυο δράσεις είναι:

 • ΚΑ2: 31/03/2016
 • ΚΑ1: 02/02/2016
Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να υποβάλλει αίτηση τόσο για τη Βασική Δράση 1 όσο και για τη Βασική Δράση 2 ανά γύρο επιλογής.
Σύμφωνα με τον Οδηγό για τους αιτούντες σε κάθε γύρο επιλογής αιτήσεων κάθε εταιρική σχέση (σύνολο εταίρων) μπορεί να υποβάλλει την ίδια αίτηση σε μια Εθνική Μονάδα μόνο. Με βάση την αρχή αυτή, αν πρόκειται για διαφορετικές εταιρικές σχέσεις που επεξεργάζονται διακριτές θεματικές ενότητες, ο αιτών φορέας μπορεί να εμπλακεί σε περισσότερες από μια Στρατηγικές Συμπράξεις.
   • Απόφαση τοποθέτησης διευθυντή από την περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης ή έγγραφο από το πληροφοριακό σύστημα Υπουργείου Παιδείας (Myschool)
   • Έντυπο νομικής Οντότητας σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα
   • Δελτίο Τραπεζικών Στοιχείων

Στρατηγικές Συμπράξεις: Οι Στρατηγικές Συμπράξεις στο πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ φορέων που προέρχονται από διαφορετικούς χώρους που εμπλέκονται στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την νεολαία ή σε άλλον κοινωνικοοικονομικό τομέα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας Στρατηγικής Σύμπραξης είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 3 φορέων από τρεις διαφορετικές χώρες. Ειδικά για τον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης υποστηρίζονται επίσης:

   • Στρατηγικές Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων: Μετέχουν τουλάχιστον 2 σχολεία από δύο διαφορετικές χώρες.
   • Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ τοπικών/περιφερειών αρχών (region) στο πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης: Μετέχουν τουλάχιστον 2 τοπικές/περιφερειακές εκπαιδευτικές αρχές από δύο χώρες ενώ από κάθε περιφέρεια απαιτείται κατ’ελάχιστο η συμμετοχή ενός σχολείου και ενός άλλου φορέα που δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή της αγοράς εργασίας.
Οι αιτήσεις για όλες τις δράσεις υποβάλλονται από φορείς (νομικά πρόσωπα). Αναφορικά με τα σχολεία, στις δραστηριότητες μπορούν να συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στο σύλλογο διδασκόντων του σχολείου.
Δεν απαιτείται πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας. Ωστόσο, καθώς ένα μέρος των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Erasmus+ πραγματοποιούνται στο εξωτερικό, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς γλωσσικές δεξιότητες ώστε να αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό όφελος και να επικοινωνήσουν επιτυχώς την εμπειρία τους στη σχολική μονάδα όπου υπηρετούν.
Όχι. Τα σχολεία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν μόνο μια φορά ανά κύκλο αιτήσεων. Επομένως, το ίδιο σχολείο δε δύναται να αιτηθεί ταυτόχρονα και ως μεμονωμένος φορέας αλλά και ως μέλος κοινοπραξίας σχολείων στον ίδιο γύρο επιλογής.

* Ποια είναι τα επιπρόσθετα κριτήρια αποκλεισμού από την αξιολόγηση της πρότασης ΕΠ;

 • ‰ Σε  μία  σχολική  σύμπραξη  μπορεί  να  συμμετάσχει  ένα  μόνο  ελληνικό  σχολείο  Αιτήσεις   που αφορούν στη συμμετοχή περισσοτέρων του ενός σχολείου στην ίδια σύμπραξη, θα απορρίπτονται όλες ως μη επιλέξιμες.
 • ‰ Αιτήσεις  ελληνικών  σχολείων  που  υλοποιούν  σύμπραξη  η  οποία  δεν  έχει  ολοκληρωθεί  κατά  την ημερομηνία υποβολής θα κρίνονται ως μη επιλέξιμες
 • ‰ Κάθε  ελληνικό  σχολικό  ίδρυμα  έχει  το  δικαίωμα  υποβολής  μιας  μόνο αίτησης για σύμπραξη.  Στην περίπτωση που το ίδιο σχολείο υποβάλλει περισσότερες από μία αιτήσεις τότε όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως μη επιλέξιμες.

Τα επιπρόσθετα κριτήρια αποκλεισμού και οι εθνικές προτεραιότητες και κριτήρια που εφαρμόζονται σε  εθνικό  επίπεδο  ανά  συμμετέχουσα  χώρα  στο  Πρόγραμμα  Δια  Βίου  Μάθηση  περιγράφονται  στο σύνδεσμο:   http://ec.europa.eu/education/comenius/doc/national11_en.pdf
* Πού πρέπει να μένουν εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες κατά τις μετακινήσεις στο εξωτερικό σε ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (ΕΠ);
Η ΕΕ προτείνει τη διαμονή σε οικογένειες ή σε σπίτια συναδέλφων για να μπορούν να ‘ζήσουν’ στην Ευρωπαϊκή χώρα όπως ζουν οι κάτοικοί της. Σε περίπτωση που υπάρχει άρνηση σε αυτή τη δυνατότητα για τον οποιοδήποτε λόγο τότε μπορούν να μείνουν σε ξενοδοχεία. Τα έξοδα σε κάθε περίπτωση καλύπτονται από την ΕΕ μέσω του ΕΠ.
* Πόσες προτάσεις μπορεί να κάνει ένα σχολείο ταυτόχρονα για Ε.Π. κατά την ίδια σχολική χρονιά;
Στις περιπτώσεις Comenius πολυμερείς σχολικές ή  διμερείς σχολικές συμπράξεις  μπορεί να υποβληθεί μόνο  μια(1) Μάλιστα αν ένα σχολείο υλοποιεί μια σύμπραξη Comenius που δεν έχει ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής δεν μπορεί να υποβάλει πρόταση για Comenius σχολική σύμπραξη ξανά. Βέβαια θα υπολείπεται μορίων σε σχέση με τα πρωτοεμφανιζόμενα σχολεία, που δικαιούνται επιπλέον μοριοδότηση για την έγκριση της αίτησής τους.

* Πώς αξιολογείται ένα Ε.Π.;

Υπάρχουν 3 αξιολογήσεις: (α) η αρχική αξιολόγηση της πρότασης, όταν δεν υπάρχει ακόμα χρηματοδότηση, (β) η ενδιάμεση αξιολόγηση – στο τέλος του πρώτου χρόνου- κατά την οποία θα πρέπει να αποδειχθεί η πλήρης συμμόρφωση με τους όρους της υπογεγραμμένης σύμβασης με το ΙΚΥ για το χρονικό διάστημα που διανύθηκε, οπότε και καταβάλλεται το χρηματικό ποσό που αναλογεί στα πραγματοποιηθέντα έξοδα μέχρι τότε και (γ) η τελική αξιολόγηση κατά την οποία καταβάλλεται και το υπόλοιπο ποσό.

* Μπορούν να μετακινηθούν στο εξωτερικό μαθητές Δημοτικού;

Βεβαίως, τουλάχιστον στις Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις, που αφορούν και την πλειονότητα των μετακινήσεων των σχολείων. Η συνήθης πρακτική είναι να μετακινούνται οι μαθητές της Ε’ και Στ’ Τάξης οι οποίοι μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν σε περίπτωση διαμονής σε ξενοδοχείο ή φιλοξενίας σε σπίτι ξένου μαθητή. Ωστόσο, στις διμερείς σχολικές συμπράξεις οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι από 12 ετών και πάνω.

* Δικαιούται μείωση διδακτικού ωραρίου ο εκπ/κός που εμπλέκεται σε Ε.Π.;

Σύμφωνα με την Υ.Α. Γ2/4867/28-08-1992 (ΦΕΚ 629) «…για τους εκπαιδευτικούς Δ/θμιας που συμμετέχουν σε προγράμματα μειώνεται το εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριό τους κατά 2(δύο) ώρες». Επίσης σύμφωνα με την υπ άριθ. 118425/Γ7/14-10-2011 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ εγκύκλιο της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΔΒΜΘ, « Για κάθε πρόγραμμα δικαιολογούνται μέχρι δύο ώρες συμπλήρωσης ωραρίου. Η συμπλήρωση αφορά τον/την εκπαιδευτικό που αναλαμβάνει πρόγραμμα ή εναλλακτικά δύο εκπαιδευτικούς του προγράμματος , εφόσον το επιτρέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα και το δυναμικό του σχολείου… Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναλαμβάνει ένα (1) πρόγραμμα και να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) ενώ κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα.

* Πόσες μέρες μετακίνησης στο εξωτερικό στα πλαίσια υλοποίησης Ε.Π. δικαιούται ένα σχολείο;

Οι ημέρες μετακίνησης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις πέντε εργάσιμες ημέρες. Μπορείτε να συμπεριλάβετε Σαββατοκύριακα, διακοπές ή αργίες ώστε να μην ξεπερνάτε τις πέντε (5) εργάσιμες, δηλαδή μπορεί να αυξηθεί οι συνολικές ημέρες της παραμονής σας στο εξωτερικό. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου η σύμβαση με το ΙΚΥ υποδεικνύει κάτι διαφορετικό. (Πχ στις διμερείς συμπράξεις Comenius οι ημέρες μετακίνησης είναι δέκα (10) και στα Leonardo πολύ περισσότερες αν πρόκειται για πρακτική άσκηση.)

* Ποια είναι η διαδικασία αποστολής των εγγράφων κινητικότητας;

 1. Βήμα 1. Ο/Η εκπαιδευτικός με το/την Διευθυντή/τρια του Σχολείου συγκεντρώνουν τα απαραίτητα έγγραφα όπως αναφέρονται στα ΦΕΚ-Εγκυκλίους για κάθε περίπτωση, και συγκεκριμένα στην εξής Απόφαση μαζί με το Έντυπο Αίτησης Έγκρισης Μετακίνησης.
 2. Βήμα 2. Τα αποστέλλουν στο αντίστοιχο Γραφείο.
 3. Βήμα 3. Το Γραφείο στέλνει τα έγγραφα στην ΠΔΕΔΕ αναφέροντας στο διαβιβαστικό τη θετική ή μη εισήγηση του Προϊσταμένου.
 4. Βήμα 4. Υπογράφεται από τον Π.Δ. και κοινοποιείται στους/τις ενδιαφερόμενους/ες.

* Ποιες είναι οι διατάξεις για το μειωμένο ωράριο εκπ/κών σε Ε.Π.;

ΦΕΚ 629/23-10-1992 παρ 3: Για τους καθηγητές που συμμετέχουν στα προγράμματα (μέχρι δυο το πολύ κατά τάξη ή τμήμα) μειώνεται το εβδομαδιαίο ωράριό τους κατά δυο (2) ώρες. Όταν έχουν συμπληρώσει το ωράριό τους με αντικείμενα διδασκαλίας, μπορούν να απασχολούνται με αντίστοιχη υπερωριακή αποζημίωση -σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για τα προγράμματα αυτά μπορούν να διατίθενται δυο (2) ώρες την εβδομάδα ή τέσσερις (4) ανά δεκαπενθήμερο κατά τάξη ή τμήμα που συμμετέχει σε πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων και έχει εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα 30 ωρών, το πρόγραμμα αυτό μπορεί να διαμορφωθεί σε 32 ώρες και ούτω καθ’ εξής.

* Ποιο είναι το γενικό χρονοδιάγραμμα για την υποβολή μιας πρότασης ΕΠ;

1. Συγκεκριμενοποίηση της βασικής ιδέας, των πακέτων εργασίας και των βασικών εταίρων μέχρι τέλος Οκτωβρίου – μέσα Νοεμβρίου. 2. Συμμετοχή στα InfoDays Νοεμβρίου αν είναι δυνατόν για να βεβαιωθεί ότι η ιδέα είναι καλή και ότι οι συγκεκριμένες εφαρμογές θα ενδιέφεραν την ΕΕ. 3. Έναρξη της διαδικασίας συμπλήρωσης της πρότασης αμέσως μετά. 4. Εντατικοποίηση της εργασίας τον προτελευταίο μήνα. 5. Διόρθωση λεπτομερειών το μήνα που γίνεται η υποβολή της πρότασης.

Μην ξεχνάτε ότι σε τέτοιο επίπεδο ανταγωνισμού κερδίζουν στα σημεία!!

__________________________

Σημειώστε ότι:

ΤΕΠ-ΠΔΕΔΕ* ΕΕ-ΠΔΕΔΕ: Η ΕΕ χρηματοδοτοδεί πρωτοποριακές ιδέες που θα προωθήσουν την εκπαίδευση στην Ευρώπη τον 21ο αιώνα. Κάθε ιδέα πρέπει να εμπίπτει και στα δύο πλαίσια, δηλαδή να είναι σύμφωνη με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕE και να εντάσσεται στο συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Αυτός ο συντονισμός με τα πλαίσια της ΕE  πρέπει να φαίνεται ξεκάθαρα στην πρόταση.

ΤΕΠ-ΠΔΕΔΕ* ΕΕ-ΠΔΕΔΕ: Προς το παρόν (Μάιος 2011), οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία όπως και η ΠΔΕΔΕ, δεν μπορούν να πάρουν μέρος σε προγράμματα που χρηματοδοτούν κατευθείαν προσωπικό και ερευνητική εργασία σε αυτά. Μπορούν  να πάρουν μέρος, αλλά όχι αυτόνομα, επειδή δεν έχουν Ειδικό Λογαριασμό Διαχείρισης Κονδυλίων Εκπαιδευτικής Έρευνας. Μελλοντικά προβλέπεται η δημιουργία του ειδικού λογαριασμού μέσα στα Ευρωπαϊκά Τμήματα των Εκπαιδευτικών Περιφερειών της Ελλάδας.

ΕΕ* ΕΕ: Ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας στο Εγκάρσιο Πρόγραμμα είναι ότι οποιαδήποτε πρόταση οφείλει να καλύπτει δυο ή περισσότερους εκπαιδευτικούς τομείς. Σε περίπτωση που η πρόταση καλύπτει έναν τομέα, οφείλει να υποβληθεί στο σχετικό τομεακό υποπρόγραμμα. Εάν, για παράδειγμα, μια πρόταση στοχεύει στην ανάπτυξη υλικού για εκμάθηση γλωσσών, ώστε το συγκεκριμένο υλικό να χρησιμοποιηθεί από μαθητές της σχολικής εκπαίδευσης (ομάδα στόχος),τότε οφείλει να υποβληθεί στο Comenius. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Ένα επικαιροποιημένο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. COM(2008) 865 final http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0005:0009:EN:PDF

Εάν εντούτοις, η πρόταση καλύπτει δυο ή περισσότερους εκπαιδευτικούς τομείς, είναι επιλέξιμη να υποβληθεί σε μια από τις Κύριες Δραστηριότητες στο πλαίσιο του Εγκάρσιου Προγράμματος. Σε περίπτωση που κάποια πρόταση τέμνει περισσότερους από έναν εκπαιδευτικούς τομείς και οι ομάδες-στόχοι ανήκουν επίσης σε περισσότερους από έναν εκπαιδευτικούς τομείς, τότε η πρόταση οφείλει να υποβάλλεται σε μια από τις Κύριες Δραστηριότητες του Εγκάρσιου Προγράμματος. Μόνο σχέδια που απευθύνονται σε περισσότερους από ένα εκπαιδευτικούς τομείς είναι επιλέξιμα για το Εγκάρσιο Πρόγραμμα.

ΤΕΠ-ΠΔΕΔΕ* ΕΕ-ΠΔΕΔΕ: Συστήνουμε την απαραίτητη προσοχή στη μεταβατική περίοδο μεταξύ των εκπαιδευτικών τομέων η οποία πρέπει να τεκμηριωθεί κατά την κατασκευή της πρότασης. Για παράδειγμα, αν η ιδέα της πρότασης αναφέρεται στη δημιουργία αναλυτικού προγραμματος για την τέχνη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης θα πρέπει να αποδειχθούν και να τεκμηριωθούν επαρκώς οι μεταβάσεις από την Α/βάθμια στη Β/θμια Εκπαίδευση.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Στέλλα
Στέλλα
5 years ago

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς σε αυτά τα προγράμματα ;