Πίνακας αποκλειόμενων  από τη διαδικασία επιλογής Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία

523

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ανακοινώνει τον πίνακα αποκλειόμενων  από τη διαδικασία επιλογής Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς της, καθώς οι υποβληθείσες αιτήσεις δεν τηρούν τις προϋποθέσεις της αριθμ.πρωτ.140346/Κ5/3-11-2021 Πρόσκλησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ενστάσεις επί του παρακάτω πίνακα υποβάλλονται μόνο μία φορά , εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας, ήτοι από την

Τρίτη 23-11-2021 έως και την Πέμπτη 25-11-2021 και ώρα 13.00

 και εξετάζονται από την τριμελή επιτροπή ενστάσεων, όπως αυτή έχει συγκροτηθεί με την αριθμ.πρωτ.Φ.30.1/10565/17-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΞ146ΜΤΛΗ-Π3Θ ) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Συγκρότηση  τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων για τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με επιλογή Συντονιστή Π.Δ.Ε. για την Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Δυτικής Ελλάδας»

Οι ενστάσεις  θα απευθύνονται και θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά για τη λήψη ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pdede@sch.gr .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

Συνημμένα Αρχεία: