Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ στα Υπηρεσιακά Συμβούλια της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

243