Όμορφες αναμνήσεις του ΔΣ Σαγεΐκων από το Erasmus+

73

Translate to:

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δημοτικού σχολείου Σαγεΐκων (διευθυντής ο Κώστας Χριστόπουλος) αποχαιρετούν με συγκίνηση και χαρά το πρόγραμμα Erasmus+, στο οποίο συμμετείχαν τα τρία τελευταία χρόνια. Το πρόγραμμα διενεργήθηκε με τη διακρατική συνεργασία 6 χωρών (Ισπανίας, Φινλανδίας, Τσεχίας, Κροατίας, Λετονίας, Ελλάδας) και περιελάμβανε δραστηριότητες σε 6 θεματικές ενότητες (γραπτή αφήγηση, ψηφιακή αφήγηση, πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης και θέατρο στην εκπαίδευση, μουσική, εικαστικά και μάθηση στη φύση). Εκεί το Δημοτικό σχολείο Σαγεϊκων είχε το ρόλο Συντονιστή.

Οι δραστηριότητες συνδύαζαν τις τέχνες με κίνητρα για καλλιέργεια γραπτού και προφορικού λόγου, τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά. Στόχευαν επίσης στην καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την κοινωνική ένταξη μέσα από τη γνωριμία με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
Σημαντικό είναι να παρουσιάσουμε κάποια από τα αποτελέσματα του έργου. Τα αποτελέσματα σε όλη τη διάρκεια του 3ετους προγράμματος καταγράφονταν με βάση κριτήρια τα οποία τέθηκαν από τους στόχους της συνεργασίας. Αναλύοντας τα ερωτηματολόγια παρακολούθησης προόδου που τηρούνταν τόσο από τον Συντονιστή όσο και από τους εταίρους, μπορεί να γίνει κατανοητό ότι οι μαθητές σημείωσαν τη μεγαλύτερη πρόοδο στις θεματικές περιοχές της Αφήγησης, της Μάθησης στη Φύση, των Εικαστικών και της Ψηφιακής Αφήγησης. Η πρόοδος ήταν εμφανέστερη στην καλλιέργεια του προφορικού και γραπτού λόγου καθώς επίσης και στην ανάπτυξη των συνεργατικών και επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων.

 

Τα αποτελέσματα του έργου δεν έχουν να κάνουν μόνο με τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί που απαρτίζουν τις παιδαγωγικές ομάδες αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό των Σχολείων τόσο του Συντονιστή όσο και των εταίρων έχουν επίσης ωφεληθεί πολύπλευρα. Συνεργάζονται με συναδέλφους τους από το εξωτερικό με βάση κοινούς στόχους, αξιοποιούν δημιουργικά τον εκπαιδευτικό χρόνο και δρουν καινοτόμα με βάση τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος. Εμβαθύνουν στην κουλτούρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιοποιώντας την ομαδική δουλειά.
Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι σε όλες τις διεθνείς επιμορφωτικές δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα, την Κροατία, τη Φινλανδία (διαδικτυακά), την Τσεχία, Ισπανία και Λετονία, οι εκπαιδευτικοί ωφελήθηκαν σε μεγάλο βαθμό γνωρίζοντας καινούριες τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας. Τέλος, αυτοαξιολογώντας όλες τις διεθνείς επιμορφωτικές δράσεις, αλλά και την πορεία του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζουν ως πολύ καλή ή άριστη τη διοργάνωση, το περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα αυτών. Όπου χρειάστηκε, κυρίως λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων (Covid-19) οι εκπαιδευτικοί αναπροσάρμοσαν την πορεία του Προγράμματος υλοποιώντας σε πολύ μεγάλο ποσοστό ποσοστό τις αρχικά οργανωμένες δραστηριότητες. Έτσι οι εκπαιδευτικοί επέδειξαν ετοιμότητα και ικανότητες προσαρμογής στα πλαίσια ενός διεθνούς προγράμματος.