Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Εκκλησιαστικών Σχολείων του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

99

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_2023
Τελικός Αξιολογικός Πίνακας