Translate to:

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας έχει τη χαρά να ανακοινώσει τη συμμετοχή της ως επίσημος εταίρος σε μία από τις πρώτες 11 πανευρωπαϊκά εγκεκριμένες Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus (την καινούργια πρωτοβουλία του Erasmus+ με τίτλο Erasmus Teacher Academies) Η Ακαδημία μας ονομάζεται “Spice” (Special Education STEAM Curriculum) και επικεντρώνεται στην Ειδική Αγωγή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στο STEAM. Επισημαίνεται ότι η ερευνητική ομάδα του έργου μας υποστηρίζεται από Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας και Στελέχη της ΠΔΕΔΕ, ενώ οι λοιπές ομάδες εργασίας του έργου από στελέχη της ΠΔΕΔΕ.

Το έργο μας υλοποιείται από μία κοινοπραξία 11 δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισπανία και τη Βουλγαρία και στοχεύει στην οικοδόμηση σημαντικής γνώσης για μαθητές με Ήπιες Αναπηρίες προστατεύοντας τους από εκπαιδευτικό και κοινωνικό αποκλεισμό.

Η Special Education STEAM Academy με το όνομα Spice, είναι μία διεθνής κοινοπραξία που επιλέχθηκε τον Μάιο του 2022 από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Erasmus Teacher Academies FactSheet (EACEA Official Publication) https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/new-publication-factsheet-erasmus-teacher-academies-2022-05-03_en

Αυτό το τριετές έργο συγκεντρώνει 11 εταίρους από 4 ευρωπαϊκές χώρες, με επικεφαλής το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – ΕΑΠ (Ελλάδα), ως συντονιστή φορέα, , την Ιδιωτική Εταιρεία Research Innovation and Development Lab – ReadLab (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – UoM (Ελλάδα), την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας – RDEWG (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο του Αλικάντε – UA (Ισπανία), Sindicat Treballadores i Treballadores Ensenyament del Pais Valencià Intersindical Valenciana – STEPV (Ισπανία), το συνδικάτο Sindikat Obrazovanie Kam Kt Podkrepa – TUT (Bulgaria), το Πανεπιστήμιο Trakia Universitet – TUNI (Βουλγαρία), Osnovno Uchilishte Hristo Smirnenski – OUHS (Βουλγαρία), το Πανεπιστήμιο Κύπρου University of Cyprus – UCY (Κύπρος), Υπουργείο Παιδείας Κύπρου Ministry of Education, Sports and Youth – MOESY (Κύπρος).

Επί του παρόντος, η οικονομία χωρίς αποκλεισμούς που βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία είναι ένα υψηλό διακύβευμα για την Ευρώπη. Απαιτούνται επαγγελματίες στους τομείς της Επιστήμης, της Μηχανικής και της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών, καθώς και εργαζόμενοι στις ΤΠΕ και θα είναι περιζήτητοι σχεδόν σε κάθε οικονομικό τομέα. Ωστόσο, η προσφορά πτυχιούχων στους τομείς Πληροφορικής και STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) υπολείπεται της κάλυψης της αυξανόμενης ζήτησης.

Παρά τα αναγνωρισμένα πλεονεκτήματα του STEAM Education – μια προσέγγιση στη μάθηση που χρησιμοποιεί την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική, τις Τέχνες και τα Μαθηματικά ως σημεία πρόσβασης για την καθοδήγηση της έρευνας, του διαλόγου και της κριτικής σκέψης των μαθητών –, συγκλίνοντα στοιχεία δείχνουν ότι δεν προωθείται επαρκώς σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Οι μαθητές με «ήπιες αναπηρίες» στερούνται της ευκαιρίας να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που συνδέονται με τη χρήση του. Λόγω των μαθησιακών τους προβλημάτων, αυτοί οι μαθητές αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αποτελούν το πακέτο STEAM Education. Η έλλειψη γνώσεων STEAM επηρεάζει αρνητικά τις επαγγελματικές προοπτικές και τις ευκαιρίες εργασίας αυτών των μαθητών σε έναν κόσμο που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις δεξιότητες του STEAM. Επομένως, η εκπαίδευση STEAM είναι μια συνεχής ευκαιρία για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να χρησιμοποιούν διαδραστικά δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων και η κριτική σκέψη.

Έτσι, η ατζέντα αυτού του έργου επικεντρώνεται στην προώθηση των κλάδων STEM μέσω της ανάπτυξης της εκπαίδευσης STEAM. Η δέσμη δράσεων του SpicE στοχεύει να ενισχύσει την ικανότητα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να εφαρμόζουν αποτελεσματικά εργαλεία STEAM στην εκπαίδευση για την προστασία των μαθητών με ήπιες αναπηρίες (Ειδική Αγωγή) από τον εκπαιδευτικό και κοινωνικό αποκλεισμό.

Ως αποτέλεσμα, περισσότεροι από 200 δάσκαλοι και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εισέρχονται στην αγορά εργασίας σε αυτές τις 4 χώρες-στόχους της ΕΕ θα εκπαιδευτούν για να υποστηρίξουν τους μαθητές να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες μέσω πρακτικής δραστηριότητας και ενός περιβάλλοντος ενεργητικής μάθησης και παιχνιδιού, το οποίο δυνητικά θα αυξήσει τον ψηφιακό γραμματισμό και θα επεκτείνει τις μελλοντικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας στους δικαιούχους.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τη βελτίωση των πολιτικών και πρακτικών για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης και τη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, την ανάπτυξη διαφορετικών μοντέλων κινητικότητας, καθώς και μια βιώσιμη συνεργασία.

Αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν με την ανάπτυξη ικανοτήτων και ενός εκπαιδευτικού πλαισίου για το STEAM στην Ειδική Αγωγή, τον σχεδιασμό ενός καινοτόμου Προγράμματος Σπουδών STEAM για την Ειδική Αγωγή και ενός Προγράμματος Εκπαίδευσης STEAM, το οποίο θα αξιολογηθεί περαιτέρω, δημιουργώντας και καλλιεργώντας μία βιώσιμη κοινότητα ανταλλαγής πρακτικών εκπαιδευτικών STEAM (Community of Practice-CoP).

Τελικά, όλες αυτές οι προσπάθειες θα καταβληθούν για να επιτευχθεί η σωστή ένταξη των μαθητών με αναπηρίες, εντοπίζοντας τις απαραίτητες ικανότητες, οι οποίες θα συνδέονται με το Ψηφιακό Πλαίσιο Ικανοτήτων για Εκπαιδευτικούς (DigCompEdu), και θα παράγουμε προφίλ εργασίας συμβατά με την ESCO (προφίλ επαγγελμάτων) και αντιστοιχισμένα σε EQF/NGFs. Αυτά τα αποτελέσματα θα ωφελήσουν επίσης τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, των ερευνητών, των υπευθύνων χάραξης πολιτικής κ.λπ.

Ως εκ τούτου, η κατανόηση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη προώθησης και ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων, των σπουδών STEM και της επιχειρηματικότητας στην Ειδική Αγωγή είναι απαραίτητη προκειμένου να αναληφθεί ένα φιλόδοξο έργο προσανατολισμένο στο STEAM, όπως το Spice στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Δελτίο τύπου_SPICE_15-09-2022

Aνάρτηση: Σαρλή Έλενα

Συνημμένα Αρχεία: