Εξέταση Αιτήσεων Εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών – μελών, των ήδη συγκροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

46

Σχετ.: τα α) με αρ. πρωτ. 140226/Δ6/11-11-2022 και 138/ΔΕΠΠΣ/10-11-2022 (ΑΔΑ : ΨΝΒ846ΜΤΛΗ-  Α5Υ)

Σε συνέχεια της ως άνω πρόσκλησης και την έκδοση προσωρινού πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων, σας ενημερώνουμε για την αναβολή ανάρτησης αποτελεσμάτων, καθώς απαιτούνται από τη Δ.Ε.Ε.Π.Σ. διευκρινήσεις σχετικά με τις προκηρυγμένες θέσεις πριν η Π.Ε.Π.Π.Σ. προχωρήσει στον έλεγχο των αιτήσεων.

Εκ της Γραμματείας της Π.Ε.Π.Π.Σ.