Έκδοση αναμορφωμένου Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ (Κωδ. Θέσης: 102) Ειδικότητας ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ με αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/5732/09-07-2021 Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 (ΑΔΑ: 6ΤΘΣ46ΜΤΛΗ-ΤΩ3) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατ’ εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 1205/2021 Απόφασης του Α.Σ.Ε.Π.

121

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε εκτέλεση της αριθμ. 1205/2021 Απόφασης του Α.Σ.Ε.Π., η οποία κοινοποιήθηκε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με το αριθμ. πρωτ. 17242/2021//01/2021/2-11-2021 διαβιβαστικό του Τμήματος Ελέγχου 2 της Γ΄ Διεύθυνσης Επιλογής Προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. διορθώνουμε τον πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ (Κωδ. Θέσης: 102) Ειδικότητας ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ με αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/5732/09-07-2021 Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 (ΑΔΑ: 6ΤΘΣ46ΜΤΛΗ-ΤΩ3) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ως προς τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας της ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ στην αντίστοιχη στήλη του οικείου πίνακα κατάταξης, και ειδικότερα διορθώνουμε το δεύτερο αριθμητικό ψηφίο «8» στο ορθό «6», αναμορφώνοντας τον οικείο πίνακα αναλόγως.

                                                                                            Πάτρα   

                                                                                        2/11/2021    

ΑΝΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ_ΚΑΤΑΤΑΞΗ_ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ_NEO_SOX_BOITHITIKO_DE_N4765_21_