Αποστολή επικυρωμένου πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για τη πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών – μελών των ήδη συγκροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

65
Διαβίβαση αξιολογικού πίνακα ΕΠΕΣ_για ενστάσεις

Βαθμολογία_Αιτήσεων_23-11-22 (αναρτηση)