7301_30082023_Απόσπαση εκπκων σε ΠΣ και ΠΕΙΣ της ΠΔΕ ΔΕ 2023 24_9ΧΜΠ46ΝΚΠΔ-08Ω