Ανάρτηση Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 (ΑΔΑ: ΩΧΩΙ46ΜΤΛΗ-ΝΝΜ) και Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «10.06.2021» για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

964
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ_ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_04082022

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ_10.6.2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 - 2022 ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ