ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΔΑ: ΩΧΩΙ46ΜΤΛΗ-ΝΝΜ) – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

955
ΣΟΧ1 2022_ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΩΧΩΙ46ΜΤΛΗ-ΝΝΜ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ_10.6.2021

ΝΕΟ_ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

 

Συνημμένα Αρχεία: