Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μορίων μετάθεσης μονίμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, σχολικού έτους 2021-2022

62
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ_ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ_ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ

ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΕΕΠ