Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μορίων μελών ΕΕΠ ΚΕΔΑΣΥ & ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ για βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση 2022-23

168

RTG7_ΠΕ23_ΠΕ30_ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Ε.Ε.Π._ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ_2022-23 Υπόδειγμα_Ένσταση