Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα αποτίμησης των κριτηρίων επιλογής Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

1653

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά του πίνακα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησής τους, ήτοι από την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 00:05 έως την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14:00.

Ανάρτηση_προσ. πινάκων αποτίμησης κριτηρίων επιλογής
Εγκεκριμένες_ΠΣ_ΠΕΙΣ_(ανά βαθμίδα)

Εγκεκριμένες_ΠΣ_ΠΕΙΣ_(ανά βαθμίδα)