Ανακοίνωση – Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των Υποψηφίων για τις θέσεις α) Συντονιστή Π.Δ.Ε. για την Μαθητεία και β) Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Δυτικής Ελλάδας

194

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 140346/Κ5/3-11-2021 Πρόσκλησης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματική  Κατάρτισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση θέσεων με επιλογή Συντονιστών Π.Δ.Ε. για την Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία» και μετά: α) το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις επί των πινάκων αποκλειομένων στην οικεία επιτροπή Ενστάσεων, β) την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτήσεων και της μοριοδότησης και γ) την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων των υποψηφίων ενώπιον της της οικείας Τριμελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. Φ.30.1/10570/17-11-2021 (ΑΔΑ: 9ΑΩΩ46ΜΤΛΗ-Ρ6Ρ) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

α) τον προσωρινό πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των υποψηφίων για την θέση Συντονιστή Π.Δ.Ε. για την μαθητεία στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας,

β) τον προσωρινό πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των υποψηφίων για την θέση Υπευθύνου Δ.Δ.Ε. για την μαθητεία στην Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας και

γ) τον προσωρινό πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των υποψηφίων για την θέση Υπευθύνου Δ.Δ.Ε. για την μαθητεία στην Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλοακαρνανίας.

Οι ανωτέρω προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναρτώνται στον διαδικτυακό της τόπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (http://pdede.sch.gr), την Τετάρτη, 1/12/2021.

Ενστάσεις επί της μοριοδότησης των κριτηρίων της Εμπειρίας σε θέματα εφαρμογής Τάξης Μαθητείας, της διοικητικής-εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, των άλλων τίτλων σπουδών-επιμορφώσεων και Νέες Τεχνολογίες, υποβάλλονται μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης, ήτοι

από Πέμπτη 2/12/2021 μέχρι και Δευτέρα 6/12/2021 και ώρα 13:00.

 

Τυχόν ενστάσεις θα απευθύνονται από τους ενδιαφερόμενους/ες προς την Τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων για τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με επιλογή Συντονιστή Π.Δ.Ε. για την Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Δυτικής Ελλάδας, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. Φ.30.1/10565/17-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΞ146ΜΤΛΗ-Π3Θ) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και

θα υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (pdede@sch.gr).

                                                                                   Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ    ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
 

                                                     ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΛΙΑ

 

                                                   Προϊσταμένη Τμήματος Γ΄ Προσωπικού

 

 

Συνημμένα Αρχεία: