Ανακοινοποίηση – Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων της προκήρυξης για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ) της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Δυτικής Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2022–2023

266

 

 

 

 

 

Ανακοινοποίηση πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για την «Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ) κατά το σχολικό έτος 20222023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα» (ΑΔΑ: 624Η46ΜΤΛΗ-7ΓΟ) της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Δυτικής Ελλάδας.

Υποβολή ενστάσεων

Οι μη δεκτοί υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών δηλαδή από την Τετάρτη 20/7 και ώρα 00:00 έως την Παρασκευή 22/7 και ώρα 15:00 οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ένσταση μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων κατά των πινάκων.


Η Π.Ε.Π.Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας, το αργότερο μέχρι τη Τρίτη 26/7 αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί των ενστάσεων, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ 2022 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (20-07)