Υποδείγματα αιτήσεων κατά τη διαδικασία της ανάληψης υπηρεσίας

Συνημμένα Αρχεία: ΑΔΑ: Ω6ΨΖ4653ΠΣ-Λ0Ζ – Τήρηση διαδικασιών/παραστατικών πρόσληψης/τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων • 969 kB • 370 downloads ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ – ΜΟΝO ΓΙΑ ΚΕΣΥ – σε μορφή Word • 130 kB • 106 downloads ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ – ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΕΣΥ … Συνεχίστε να διαβάζετε το Υποδείγματα αιτήσεων κατά τη διαδικασία της ανάληψης υπηρεσίας.