Πρόσφατες Δημοσιεύσεις Επικαιρότητας
Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018 09:52

3ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Αν δεν στηρίξεις το ένα σου πόδι έξω απ’ τη Γη, ποτέ σου δεν θα μπορέσεις να σταθείς επάνω της»

Δείτε τα συνημμένα αρχεία.
Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2018 15:27

Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του ΚΕΔΔΥ Αιτωλοακαρνανίας

Δείτε τo συνημμένo αρχείo.
Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2018 13:46

Κατάρτιση τελικού αξιολογικού πίνακα ΚΕΔΔΥ Αιτ/νίας

Δείτε τα συνημμένα αρχεία.
Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2018 10:29

ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

Δείτε τo συνημμένo αρχείo.
Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2018 10:23

Αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και πίνακες απορριφθέντων υποψηφίων για 1 θέση ΔΕ Οδηγών και 1 θέση ΔΕ Συνοδών σχολικού λεωφορείου της σχολικής μονάδας Ειδ. Δημ. & Νηπ. Αγρινίου «Μαρία Δημάδη» (Δ. Αγρινίου)


Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ανακοινώνει τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης καθώς και τους πίνακες απορριφθέντων υποψηφίων για 1 θέση ΔΕ Οδηγών και 1 θέση ΔΕ Συνοδών σχολικού λεωφορείου της σχολικής μονάδας Ειδ. Δημ. & Νηπ. Αγρινίου «Μαρία Δημάδη» (Δ. Αγρινίου), σύμφωνα με την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2017 με αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/12925/27-11-2017 της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 6Τ594653ΠΣ-95Ζ), για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους ήτοι από Τρίτη 06/02/2018 και λήγει την Πέμπτη 15/02/2018.
Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ.: 11510) και για να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι (20) ευρώ, που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων / Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
Δείτε τα συνημμένα αρχεία.

ΕΠΑΛ νέο σποτάκι

Εγχειρίδιο για Σχολικές Εκδρομές – Μετακινήσεις

ΠΔΕΔΕ - Ακτή Δυμαίων 25Α, 26222, Πάτρα