Πρόσφατες Δημοσιεύσεις Επικαιρότητας
Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2018 10:29

ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

Δείτε τo συνημμένo αρχείo.
Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2018 10:23

Αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και πίνακες απορριφθέντων υποψηφίων για 1 θέση ΔΕ Οδηγών και 1 θέση ΔΕ Συνοδών σχολικού λεωφορείου της σχολικής μονάδας Ειδ. Δημ. & Νηπ. Αγρινίου «Μαρία Δημάδη» (Δ. Αγρινίου)


Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ανακοινώνει τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης καθώς και τους πίνακες απορριφθέντων υποψηφίων για 1 θέση ΔΕ Οδηγών και 1 θέση ΔΕ Συνοδών σχολικού λεωφορείου της σχολικής μονάδας Ειδ. Δημ. & Νηπ. Αγρινίου «Μαρία Δημάδη» (Δ. Αγρινίου), σύμφωνα με την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2017 με αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/12925/27-11-2017 της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 6Τ594653ΠΣ-95Ζ), για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους ήτοι από Τρίτη 06/02/2018 και λήγει την Πέμπτη 15/02/2018.
Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ.: 11510) και για να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι (20) ευρώ, που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων / Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
Δείτε τα συνημμένα αρχεία.
Παρασκευή, 02 Φεβρουαρίου 2018 15:21

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (90-10/185) μηνός Ιανουαρίου 2018

Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 2018 13:41

Εκδήλωση για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου στο ΝΟΗΣΙΣ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης, το Ίδρυμα ΝΟΗΣΙΣ Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, το Σωματείο Φίλοι του Κ.Δ.Ε.Μ.Τ και το Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» διοργανώνει κεντρική εκδήλωση στο συνεδριακό Κέντρο του ΝΟΗΣΙΣ, την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018, στο πλαίσιο της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου.
Το Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» που ιδρύθηκε, αδειοδοτήθηκε και λειτουργεί τα τελευταία τρία (3) χρόνια στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης, δραστηριοποιεί μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος σε βιωματικές δράσεις που σχετίζονται με την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, εθισμό από την αλόγιστη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης κ.ά.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι:... Διαβάστε τις λεπτομέρειες στα συνημμένα.
Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 2018 11:12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) κενούμενης θέσης Υπευθύνου στο ΚΕΣΥΠ Πύργου


Προσκαλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ. 92984/Γ7/10-08-2012 Υπουργικής Απόφασης και επιθυμούν να τοποθετηθούν με απόσπαση στην κενούμενη θέση Υπευθύνου ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Πύργου [θέση προς κάλυψη: μία (1)],
να υποβάλουν μέχρι τις 05-02-2018 και ώρα 14.30 σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, μέσω της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας.
Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018 11:15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΒΠ – ΕΕΠ


Δείτε τα συνημμένα αρχεία.

Εγχειρίδιο για Σχολικές Εκδρομές – Μετακινήσεις

ΠΔΕΔΕ - Ακτή Δυμαίων 25Α, 26222, Πάτρα