Νομοθεσία Πρωτοβάθμιας
ΦΕΚ 1327/16-6-2011
Τροποποίηση − συμπλήρωση της με αριθμ.Φ.12/773/77094/Γ1/28−7−2006 (ΦΕΚ 1139, τ.Β΄) και της με αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010 (ΦΕΚ 804, τ.Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα−ΕΑΕΠ
Προβολή
ΦΕΚ 1420/8-8-2007
Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Ορισμός Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων. Μετατροπή Νηπιαγωγείων σε Ολοήμερα Νηπιαγωγεία. Ορισμός Ολοήμερων Σχολείων Ειδικής Αγωγής. Μετατροπή Ολοήμερων Νηπιαγωγείων Ειδικής Αγωγής. Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων Νηπιαγωγείου εντός των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
Προβολή
ΦΕΚ 1456/17-6-2011
Τροποποίηση − συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/518/61284/Γ1/27−5−2011 υπουργικής απόφασης
Προβολή
ΦΕΚ 1345/16-6-2011
Τροποποίηση − συμπλήρωση τις με αριθμ. Φ.20/482/5210/Γ1/9−9−2003, (ΦΕΚ1325, τ.Β΄) και Φ.12/773/77094/Γ1/8−7−2006, (ΦΕΚ1139, τ.Β΄) Υπουργικές Αποφάσεις
Προβολή
ΦΕΚ 1507/13-10-2006
Αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό στη 2η ξένη γλώσσα
Προβολή
ΦΕΚ 2142/31-12-2010
Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π. 2010− 11
Προβολή