Νομοθεσία Εκπαίδευσης
ΝΟΜΟΣ 1566/30-09-1985
Δομή και λειτουργία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
Προβολή
ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/16-02-2002
Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων
Προβολή
ΦΕΚ 64/τεύχος Β΄/24-01-2003
Τροποποίηση της Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων)
Προβολή
ΦΕΚ 2487/Τεύχος Β'/31-12-2007
Συμπλήρωση της Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων)
Προβολή
ΝΟΜΟΣ 2986 /13-02-2002
Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις
Προβολή
ΝΟΜΟΣ 3194/20-11-2003
Ρύθμιση Εκπαιδευτικών Θεμάτων και Άλλες Διατάξεις. (Αναπληρωτές, Ωρομίσθιοι, Θέματα Ειδικής Αγωγής, Ίδρυση Σ.Μ.Ε.Α. στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, Θέματα Μειονοτικών Σχολείων, Θέματα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης κ.α.)
Προβολή