Ειδική Αγωγή - ΕΕΠ - ΕΒΠ
Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 11:54

Τροποποίηση της αριθμ.Φ.35.2/8-9-2017 (Ανακοινοποίηση στο ορθό ) AΔΑ:75YΔ4653ΠΣ-ΤΩΖ

Απόφασης Πρόσληψης και τοποθέτησης - διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» , ΕΣΠΑ 2014-2020
Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017 13:05

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ25 – ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Η ανακοίνωση αυτή αφορά ΜΟΝΟ τους ΠΕ25 - Σχολικούς Νοσηλευτές. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση και για το ΕΒΠ.
Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2017 11:25

Απόδοση συνάφειας για μισθολογική κατάταξη (Ν.4354/2015) μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που υπηρετούν σε δομές της Ειδικής Αγωγής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για το διδακτικό έτος 2017-2018.

Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2017 11:35

Απόλυση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, σχολικό έτος 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009763, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2017 19:11

Προσλήψεις 210 εκπαιδευτικών κλάδων Δ/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ, ως προσωρινών αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2017-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2017-2018, προσλαμβάνονται 210 εκπαιδευτικοί ΕΑΕ κλάδων ΠΕ02.ΕΑΕ, ΠΕ03.ΕΑΕ και ΠΕ04.ΕΑΕ, ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009815 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 έως και την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση των Προϊσταμένων των οικείων Δ/νσεων σε σχολικές μονάδες της περιοχής που προσλήφθηκαν για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους (2017-2018) βάσει των ισχυουσών διατάξεων.
Τετάρτη, 01 Νοεμβρίου 2017 13:20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ.
Λόγω αναβάθμισης που πραγματοποιείται από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο πληροφοριακό σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», το οποίο θα τεθεί εκτός λειτουργίας το χρονικό διάστημα μεταξύ 3ης και 7ης Νοεμβρίου 2017, ενημερώνουμε τους υποψήφιους αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ότι οι επικείμενες προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ θα ολοκληρωθούν μετά τις 7 Νοεμβρίου 2017.


Σχετική ανακοίνωση στο σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/