Ειδική Αγωγή - ΕΕΠ - ΕΒΠ
Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 13:26

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ.Δείτε τα συνημμένα αρχεία.
Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2018 15:27

Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του ΚΕΔΔΥ Αιτωλοακαρνανίας

Δείτε τo συνημμένo αρχείo.
Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2018 13:46

Κατάρτιση τελικού αξιολογικού πίνακα ΚΕΔΔΥ Αιτ/νίας

Δείτε τα συνημμένα αρχεία.
Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2018 10:29

ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

Δείτε τo συνημμένo αρχείo.
Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2018 10:23

Αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και πίνακες απορριφθέντων υποψηφίων για 1 θέση ΔΕ Οδηγών και 1 θέση ΔΕ Συνοδών σχολικού λεωφορείου της σχολικής μονάδας Ειδ. Δημ. & Νηπ. Αγρινίου «Μαρία Δημάδη» (Δ. Αγρινίου)


Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ανακοινώνει τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης καθώς και τους πίνακες απορριφθέντων υποψηφίων για 1 θέση ΔΕ Οδηγών και 1 θέση ΔΕ Συνοδών σχολικού λεωφορείου της σχολικής μονάδας Ειδ. Δημ. & Νηπ. Αγρινίου «Μαρία Δημάδη» (Δ. Αγρινίου), σύμφωνα με την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2017 με αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/12925/27-11-2017 της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 6Τ594653ΠΣ-95Ζ), για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους ήτοι από Τρίτη 06/02/2018 και λήγει την Πέμπτη 15/02/2018.
Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ.: 11510) και για να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι (20) ευρώ, που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων / Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
Δείτε τα συνημμένα αρχεία.