Ειδική Αγωγή - ΕΕΠ - ΕΒΠ
Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018 11:15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΒΠ – ΕΕΠ


Δείτε τα συνημμένα αρχεία.
Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018 10:49

«Ανάκληση Πρόσληψης και τοποθέτησης - διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» , ΕΣΠΑ 2014-2020»


Δείτε το συνημμένο αρχείο.
Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018 10:28

«Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» , ΕΣΠΑ 2014-2020»


Δείτε το συνημμένο αρχείο.
Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018 14:29

«Ανάκληση πρόσληψης και τοποθέτησης - διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2017- 2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18», με κωδικό ΟΠΣ: 5009815, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020»


Δείτε το συνημμένο αρχείο.
Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018 13:55

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Κατάταξης προσωρινών αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΑΕ και αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού υπηρετούντων σε Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σε Μισθολογικά Κλιμάκια του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015 για το διδακτικό έτος 2017-18.


Δείτε το συνημμένο αρχείο.
Σελίδα 1 από 2