Σχολικές Εκδρομές

Εγχειρίδιο για Σχολικές Εκδρομές – Μετακινήσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό

 

Μετά την ψήφιση του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ. Α΄/15-2-2017) που ορίζει ότι «η διενέργεια του συνόλου των σχολικών εκδρομών και των πάσης φύσεως μετακινήσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό μαθητών και εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ, αλλά και του μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας», εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του παραπάνω νόμου η αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 681/τ. Α΄/6-3-2017) που καθορίζει τη διαδικασία και τα αρμόδια όργανα έγκρισης για την πραγματοποίηση των εκδρομών και των εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών και μαθητριών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους.

Διαβάστε τις λεπτομέρειες στα συνημμένα αρχεία.