ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΔΑ: 6ΤΘΣ46ΜΤΛΗ-ΤΩ3)- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

168
ΣΟΧ1 2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

6ΤΘΣ46ΜΤΛΗ-ΤΩ3_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΟΧ 1-2021

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ_10.06.2021

Περισσότερα:

Ανάρτηση Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 (ΑΔΑ: 6ΤΘΣ46ΜΤΛΗ-ΤΩ3) και Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «10.06.2021» για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ