Τοποθέτηση αναπληρωτών ΕΕΠ (ΠΕ23 & ΠΕ30) στα Σ.Δ.Ε.Υ./ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητας της ΠΔΕ  Δυτικής Ελλάδας σχ. έτους 2021-2022

656

Μετά την έκδοση της αριθμ.πρωτ.Φ.58/6865/30-8-2021 (ΑΔΑ:6Χ3Δ46ΜΤΛΗ-ΩΧΒ)  Απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για την τοποθέτηση αναπληρωτών ΕΕΠ (ΠΕ23 & ΠΕ30) των ΣΔΕΥ Δυτικής Ελλάδας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στη σχολική μονάδα – Κέντρο Στήριξης του ΣΔΕΥ τοποθέτησης από την Τετάρτη 01/9/2021 έως και την Παρασκευή 03/9/2021.

Οι αναπληρωτές των ΣΔΕΥ μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία στο ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητας του ΣΔΕΥ, ΜΟΝΟ για εξαιρετικούς λόγους και ΜΟΝΟ κατόπιν συνεννόησης με την ΠΔΕ.

6Χ3Δ46ΜΤΛΗ-ΩΧΒ

Συνημμένα Αρχεία: